1 Kvě
2023

Co rozumíme pod pojmem dluhopis?

Category:Podnikání

Dluhopisem rozumíme listinu, která deklaruje právo na vyplacení dané dlužné částky, eventuálně i právo na splátku výnosů. Je to vlastně druh cenného papíru, který může vydávat v podstatě kdokoliv. Buď fyzické osoby, nebo stát, obchodní celky (právnické osoby), případně jakýkoliv samosprávní územní subjekt, např. město, obec, nebo kraj.
starý dluhopis

Dluhopisy v mnoha druzích a podobách

Dluhopis, to je poměrně široká oblast vydávání cenných papírů, které se liší v mnoha kritériích. Rozlišujeme různé dluhopisy podle doby splatnosti, podle způsobu, jak se cenné papíry úročí, podle podoby dluhopisu, podle vydavatele (emitenta) dluhopisu atd.
Dluhopisy také mohou být jistou formou zástavních hypotečních listin, jejichž hodnotu pokrývá seznam pohledávek hypotečních úvěrů.
peníze na stromě

Dluhopisy mají svá rizika

Největším rizikem při nákupu dluhopisů je jejich proměnlivá hodnota. Ta závisí na změnách úrokových sazeb a tím pádem je v různých časových periodách i odlišná cena, za kterou je možné dluhopis nakoupit, nebo prodávat. Aktuální cena dluhopisu se stanovuje přepočtením úroků v budoucnu na současný stav, tedy výše úroků je tím podstatným rizikem hodnoty dluhopisu. Zároveň je hodnota dluhopisu stanovena i jeho tzv. likviditou.

Likvidita dluhopisu je v České republice poměrně nízká

Likvidita je dalším rizikovým faktorem pořizování dluhopisů. Čím je likvidita nižší, tím vyšší je rozpětí mezi prodejní a nákupní cenou dluhopisu. U státních dluhopisů se míra likvidity velmi liší, např. české státní dluhopisy mají likviditu velmi nízkou, oproti dluhopisům vydávaným v Německu nebo v USA. České státní dluhopisy jsou pro investora výhodné jen tehdy, když je bude vlastnit pouze do doby splatnosti.
S dluhopisy se pochopitelně obchoduje, zpravidla mimo burzy cenných papírů, obchodní strany si mezi sebou vždy podmínky dojednávají, čímž ovšem není tento způsob obchodování transparentní. Obchodní transakce není totiž nikde zobrazena a není standardizována podle přesných pravidel. Některé dluhopisy se ovšem prodávají a nakupují i na veřejných trzích.